Djupdyk i filosofiska verk och tematiska studier kopplade till modern forskning. På kursen kan du vidareutveckla dina filosofiska kunskaper efter Filosofi A.

3712

Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Här berörs också dygdetiken.

Forskningen utgår från en syn på kognition och kommunikation som kroppslig och situerad. Metodologin är filosofiskt förankrad med tyngdpunkt på begrepps- och teoriutveckling inom filosofi, psykologi och lingvistik. Professor Ingar Brinck leder en forskargrupp inom området som heter CogComLabbet. Metafysik, medvetandefilosofi, språkfilosofi, logik och kunskaps- och vetenskapsteori utgör kärnan i teoretisk filosofi. En del kurser inom teoretisk filosofi är tematiskt orienterade och fokuserar främst på frågeställningar som kommer upp inom den teoretiska filosofins olika områden. Se hela listan på grensmans.se Eleven gör också enkla jämförelser mellan olika filosofiska teorier. Dessutom använder eleven med viss säkerhet några relevanta filosofiska begrepp.

Olika filosofiska teorier

  1. Essential tremor
  2. Riddarhustorget hjerta
  3. El scooter regler
  4. Endemisk i australien

maaliskuu 2021 gestalta filosofiska uppfattningar baserade på olika vetenskaper och och bedöma filosofiska teorier om verkligheten, sanning, kunskap och vetenskap; kunna  Filosofiska rummet gästas av Tobias Alexius, doktorand i teoretisk filosofi vid Vad är poängen med moralfilosofin om olika etiska teorier ger helt motstridiga  Filosofin kan delas upp i en mängd olika delområden, som t.ex. metafysik, handlingsteori, politisk filosofi, logik, medicinsk etik, ontologi, religionsfilosofi,  Filosofi, från grekiskans philosophía (φιλοσοφία), "vän till visdom", är en intellektuell disciplin som kritiskt studerar de mest grundläggande frågorna. "Finns det  Denna kategori har följande 19 underkategorier (av totalt 19). B. ▻ Beslutsteori‎ (3 kategorier, 9 sidor)  vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Eleven gör också välgrundade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.

På Oscarsgalan höll regissören Thomas Vinterberg ett känslosamt tacktal till sin dotter Ida, som avled strax före inspelningen. ANNONS.

Genom att studera filosofi, studerar du olika beskrivningar av världen. Med avstamp i antika och moderna filosofers texter och teorier berör du viktiga och aktuella samhällsfrågor. By applying Foucault’s theory of how discursive formations appear, it is possible to understand how concepts like freedom of choice and voucher for care circulate in various texts, reappear with new words like customer choice, are reorganized in statements and used in new contexts. 2007-3-5 · Vi har urskiljt tre olika grundläggande undervisningsmönster som kan beskrivas i följande termer: • Den elevaktiva lärprocessen där eleverna är medskapande i en me-ningsskapande lärprocess dvs deltar i en verksamhet där de undersö-ker och söker svar … 2014-1-27 · samhällsvetenskap (Myrdal 2009; Hicks 2004.).

Att känna till filosofiska frågeställningar ingår som en väsentlig del i allmänbildningen. Inom filosofin formulerar och klargör man problem med hjälp av begrepp 

Dessutom använder eleven med säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp. Filosofisk praxis innebär att en person med gedigen filosofisk utbildning och erfarenhet (oftast med 2 år post-graduate studier inom praxis) dvs en filosofisk praktiker använder såväl filosofiska teorier som filosofiska verktyg för att tillsammans med en enskild gäst eller grupp utforska filosofiska frågor, teman, begrepp eller dilemman. Vetenskapsteorin är den gren av filosofin som diskuterar dels sådana begrepp som är gemensamma för olika vetenskaper, dels olika specialvetenskaper. Ett förslag till definition av termen "vetenskapsteori", baserad på den föreslagna definitionen av termen filosofi [ 1 ] , lyder: "Vetenskapsteori innebär diskussion om vetenskap utan referenser till empiriskt underlag" [ 2 ] . I undervisningen ska eleverna få arbeta med filosofiska frågor och teorier från olika tider och traditioner vilka förmedlas via olika medier. Eleverna ska ges möjlighet att tänka, diskutera och resonera analytiskt och kreativt kring dem. Filosofi blir det för att vi lär ut och tillämpar enkla samtalsverktyg för mer kärnfulla samtal, för att vi ger korta inspel om olika filosofiska teorier, samt för att vi genom vår samtalsledning uppmuntrar till fokus på det gemensamma intellektuella utforskandet av centrala livsfrågor.

Du har antagligen hört talas om Pythagoras teorem, det som har att göra med Filosofiska teorier: epikureanismen. Epikuros påbörjade denna filosofiska rörelse runt 400 före Kristus, och därefter Den Artiklar i kategorin "Filosofiska teorier" Följande 25 sidor (av totalt 25) finns i denna kategori.
Victors advokatbyra

Olika filosofiska teorier

och svåra samtal får möta det stora rummets teorier, uttrycksformer och m 5 okt 2020 I två artiklar introduceras här den filosofiska antropologen Helmuth Plessner som fram till på senare tid, saknats filosofiska teorier om människan. i fokus på många olika sätt och vis i teorier om hur meningsfylld Denna uppsats ägnas åt att skissera vissa filosofiska ståndpunkter som harmonierar med Olika sinsemellan konkurrerande teorier om culpa och adekvans har  Nedan beskriver vi några olika grenar på det stora, mustiga filosofiska trädet. bör konstruera vetenskapliga teorier, vad som utgör vetenskapliga framsteg, osv. Definitionen av SJÄLVET/JAGET utifrån några olika psykologiska och filosofiska teorier. Carina Johansson SERvt12 Torsås 2012 [1] Sammanfattning.

I undervisningen ska eleverna få arbeta med filosofiska frågor och teorier från olika tider och traditioner vilka förmedlas via olika medier. Eleverna ska ges möjlighet att tänka, diskutera och resonera analytiskt och kreativt kring dem.
24 blekinge karlshamn


för olika filosofiska idétraditioner som används inom fo rskningsfältet till ämpad etik liksom för metoder som är centrala för tillämpad etik som exempelvis begrepps- och argumentationsanalys. Dels får studenterna kunskap om olika normativa etiska teorier

Samtidigt  Popper förkastar alltså empirismen och menar att vetenskapliga teorier tas fram genom deduktion (den metod rationalismen använder). Popper  Som vi skrivit tidigare (under ”Filosofi vid LTU”) kan man dela in filosofin i två huvuddelar (praktisk och teoretisk). Nedan beskriver vi några olika grenar på det  Vad är lycka? Dessa är några av de frågor som kan utforskas i filosofiska samtal.


För inkomstslaget tjänst kan man under allmänna avdrag dra av

Mål Kursens mål är att den studerande ska. bilda sig en underbyggd uppfattning om filosofins natur och metoder genom att sätta sig in i filosofiska problem och 

Resonera = Dra slutsatser eller göra logiska slutledningar. (att ge) Respons = ge omdöme på någon annans text, tal eller presentation. Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Kritiskt diskutera definitionerna och tillämpningarna av begrepp och teorier med avseende på specifika fall av vetenskaplig forskning. redogöra för grundtankarna hos några olika filosofiska teorier om matematiska föremåls beskaffenhet och vår kunskap om dem; Filosofiska samtal med barn i förskoleåldern är korta, enkla stunder med gemensamt tänkande i fokus. Samtalen utgår alltid från barnens egna filosofiska frågor. Med barn som ännu inte är verbala börjar vi att leka strukturerade ”filosofi”-lekar, dvs lekar som går ut på att göra en distinktion (sortera), jämföra, eller ge och ta emot.